Zarząd Polfa S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 34/04/2014 w sprawie emisji nie więcej niż 3.230 sztuk Obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Obligacje są oferowane w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, w ramach oferty prywatnej, tj. Poprzez ofertę skierowaną do nie więcej niż 149 inwestorów imiennie wskazanych, i nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.